Georg Singer PhD defence

Klipi teostus: Mirjam Paales 19.10.2012 5656 vaatamist Arvutiteadus Doktoritöö kaitsmine


19. oktoobril 2012. a. kaitses Georg Singer doktoritööd "Web Search Engines and Complex Information Needs" ("Veebi otsingumootorid ja vajadus keeruka informatsiooni järele") kraadi doctor philosophiae (informaatika) saamiseks.

 

Juhendajad: Prof. Eero Vainikko (Tartu Ülikool), Dr. Ulrich Norbisrath (Tartu Ülikool), Prof. Dirk Lewandowski (Hamburg University of Applied Sciences)

Oponendid: Prof. René Schneider (Haute Ecole de Gestion Geneva, Ðveits), Prof. Dr. Joachim Griesbaum (Stiftung Universität Hildesheim, Saksamaa)

Doktoritöö lühikokkuvõte

Veebi otsingumootorid on muutunud põhiliseks teabe hankimise vahenditeks internetist. Koos otsingumootorite kasvava populaarsusega on nende kasutusala kasvanud lihtsailt päringuilt vajaduseni küllaltki keeruka informatsiooni otsingu järele. Samas on ka akadeemiline huvi otsingu vastu hakanud liikuma lihtpäringute analüüsilt märksa keerukamate tegevuste suunas, mis hõlmavad ka pikemaid ajaraame. Praegused otsinguvahendid ei toeta selliseid tegevusi niivõrd hästi nagu lihtpäringute juhtu. Eriti kehtib see toe osas koondada mitme päringu tulemusi kokku sünteesides erinevate lihtotsingute tulemusi ühte uude dokumenti. Selline lähenemine on alles algfaasis ja ning motiveerib uurijaid arendama vastavaid vahendeid toetamaks taolisi informatsiooniotsingu ülesandeid. Käesolevas dissertatsioonis esitatakse rida uurimistulemusi eesmärgiga muuta keeruliste otsingute tuge paremaks kasutades tänapäevaseid otsingumootoreid. Alameesmärkideks olid: (a) arendada välja keeruliste otsingute mudel, (b) mõõdikute loomine kompleksotsingute mudelile, (c) eristada kompleksotsingu ülesandeid lihtotsingutest ning teha kindlaks, kas neid on võimalik mõõta leides ühtlasi lihtsaid mõõdikuid kirjeldamaks nende keerukust, (d) analüüsida, kui erinevalt kasutajad käituvad sooritades keerukaid otsinguülesandeid kasutades veebi otsingumootoreid, (e) uurida korrelatsiooni inimeste veebikasutustavade ja nende otsingutulemuslikkuse vahel, (f) kuidas inimestel läheb eelhinnates otsinguülesande raskusastet ja vajaminevat jõupingutust ning, (g) milline on soo ja vanuse mõju otsingu tulemuslikkusele. Keeruka veebiotsingu ülesanded jaotatakse edukalt kolmeastmeliseks protsessiks. Esitatakse sellise protsessi mudel; seda protsessi on ühtlasi võimalik ka mõõta. Edasi näidatakse kompleksotsingu loomupäraseid omadusi, mis teevad selle eristatavaks lihtsamatest juhtudest ning näidatakse ära katsemeetod sooritamaks kompleksotsingu kasutaja-uuringuid. Demonstreeritakse põhilisi samme raamistiku "Search-Logger" (eelmainitud metodoloogia tehnilise teostuse) rakendamisel kasutaja-uuringutes. Esitatakse sellisel viisil teostatud uuringute tulemused. Lõpuks esitatakse ATMS meetodi realisatsioon ja rakendamine parandamaks kompleksotsingu vajaduste tuge kaasaegsetes otsingumootorites..