prof Margus Pedaste inauguratsiooniloeng: "Tehnoloogiaharidus kui innovatsiooni päästerõngas".

Video by: UTTV 19.02.2013 24933 views Educational Sciences


Tehnoloogia eesmärk on võimaldada inimestel kujundada maailma vastavalt enda vajadustele. Tehnoloogiat käsitletakse ka kui innovatsiooni tööriista. Heal tasemel tehnoloogiaalane kirjaoskus aitab suurendada uuenduste loomise tõenäosust. „Selles vallas kirjaoskuse arendamisel on tähtis disainiprotsess, mille tulemusena arendatakse uusi tooteid, tuginedes tehnoloogia arendamiseks vajalikele teadmistele ning tehnoloogia ja ühiskonna vastasmõjudele. Uute toodete puhul on oluline, et need annaksid inimestele lisavõimalusi ja oleksid mitmekülgselt kasutatavad,“ räägib Pedaste kirjaoskuse arendamise vajalikkusest uute toodete loomise eesmärgil.
Tehnoloogiahariduse võtmeküsimus on kirjeldada neid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud tehnoloogiaalase kirjaoskuse arenguks. „Seejuures on olulised näiteks disainiprobleemide lahendamise oskused, uurimuslikud oskused ja modelleerimise oskused, mis koos teadmiste ja uuendusmeelse hoiakuga annavad võimaluse suunata inimesi enam uuenduste loomisele,“ kirjeldab Pedaste. Vajalike oskuste arendamiseks ja hoiakute kujundamiseks näeb Pedaste vajadust muuta praegu koolis levinud praktikat loodus- ja reaalainete õpetamisel ja õppimisel. „Õpilastele tuleb anda senisest enam võimalusi disaini- ja modelleerimisülesannete lahendamiseks, uute toodete valmistamiseks ja nende testimiseks, lähtudes eri sihtrühmade vajadustest,“ räägib vastne professor ning lisab, et siinkohal tulevadki appi mitmed õpikeskkonnad.
Margus Pedaste teadustöö on keskendunud probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe mehhanismidele arvutipõhistes õpikeskkondades ning arvutite abil õppimist toetavate süsteemide disainile. Viimasel ajal on tema huvivallas seniste kogemuste rakendamine tehnoloogiahariduse kontseptsiooni arendamisel.
Professor Margus Pedaste lõpetas 1998. aastal TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna botaanika ja ökoloogia erialal ning 2001. aastal bioloogia didaktika magistrantuuri cum laude. Oma doktoritöö kaitses ta 2006. aastal bioloogia ja maateaduste hariduses teemal „Probleemide lahendamine veebipõhistes õpikeskkondades“. Aastast 2000 on ta töötanud TÜ-s metoodiku, lektori, teaduri ja vanemteadurina ning juhtinud aastast 2009 TÜ Pedagogicumi, andes panuse õpetajahariduse edendamisse ülikoolis ja Eestis. 2012. aastal valiti Margus Pedaste sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse professoriks.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/aasta-esimene-inauguratsiooniloeng-raagib-tehnoloogiahariduse-rollist-innovatsiooni