prof Krista Uibu inauguratsiooniloeng
„Kuidas toetab õpetaja oma tegevuse kaudu lapse õppimist?“

Video by: UTTV 17.09.2019 11159 views Socialia Educational Sciences


Tänu Eesti õpilaste väga headele tulemustele rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on hüppeliselt kasvanud huvi selle vastu, kuidas meie õpetaja lapsi õpetab. Selle taustal on kerkinud päevakorda küsimus, mil määral kasutavad klassiõpetajad õppeprotsessis õpetamistegevusi, mis toetavad ühelt poolt nüüdisaegsete oskuste arengut ja teisalt tagavad õpilastele head akadeemilised tulemused. Teadus- ja võrdlusuuringutest on selgunud, et mõned õpetamistegevused ja -strateegiad seostuvad õpilaste õpitulemustega tugevamini ning nende mõju eri vanuses õpilaste akadeemilistele tulemustele on selgem kui teistel.
Professor Krista Uibu tutvustab inauguratsiooniloengus, milliseid eesmärke seavad laste õppimisele ja õpetamisele klassiõpetajad, missuguseid õpetamistegevusi nad õppeprotsessis rakendavad ning milline on nende mõju eesti laste emakeeleoskuse arengule. Klassiõpetajate eeskuju väärib järgimist ja nende hea kogemus laiemat rakendamist teistes kooliastmetes.
Krista Uibu on algõpetuse professor. 1989. aastal sai ta Tartu Ülikoolist eesti filoloogi diplomi, seejärel 2005. aastal pedagoogikas teadusmagistrikraadi ja 2010. aastal samal alal doktorikraadi. Ta on töötanud 11 aastat koolis eesti keele õpetajana. Alates 2000. aastast on ta pühendunud klassiõpetajate ettevalmistamisele ja algõpetuse suuna teaduspõhisele arendamisele Tartu Ülikoolis. Krista Uibu on töötanud lektori, teaduri ja dotsendina, ta õpetab eesti keelt ja akadeemilise teksti kirjutamist kõikide õppeastmete üliõpilastele ning on eestikeelse haridusteadusliku uurimistöö aktiivne edendaja. Tema algatusel asutati 2013. aastal Eesti Haridusteaduste Ajakiri ja ta on siiani selle vastutav toimetaja.
Krista Uibu praegused uurimisteemad on seotud pedagoogika ja didaktikaga: ta uurib õpetaja õpetamistegevuste ja -strateegiate mõju õpilaste keeleoskuste ja tekstimõistmise arengule, pedagoogilist sekkumist algklassides ning õppevara hindamist. Ta on osalenud paljudes teadus- ja arendusprojektides ning täiendanud oma õpetamis- ja teadustööoskusi Soomes Jyväskylä Ülikoolis ja Saksamaal Darmstadti Tehnikaülikoolis. Alates 2018. aasta septembrist on Krista Uibu haridusteaduste instituudis õpetajate seminari juhataja. Tema teadusartiklid on neljal korral pälvinud auhindu kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/algopetuse-professor-krista-uibu-raagib-opilasi-toetavast-opetamisest