prof Triin Vihalemm. Inauguratsiooniloeng: Eesti venelased kui võõrkeha või ressurss?

Video by: UTTV 03.11.2011 24088 views Journalism and Communication Festive Events Chronicles


Loengus "Võõrkeha või ressurss? Venelased Eesti identiteediloomes" käsitleb professor Triin Vihalemm Eesti rahvus- ja lõimumispoliitika eri etappe ning analüüsib institutsionaalse (mitte)sekkumise ning inimeste igapäevapraktikate paradoksaalseid kombinatsioone, mis lükkavad Eesti venelaste identiteediloomet diasporaa "rajalt" etnilise vähemuse "rajale". Eesti ühiskond sai riigi taasiseseisvumisel pureda väga kõva pähkli - kuidas tulla toime arvuka venekeelse elanikkonnaga, kes siia nõukogude okupatsiooniperioodil elama asus ning, nagu peagi selgus, elama jäi. Loengus polemiseeritakse aktuaalsete küsimuste üle: Miks pole õige püüda kujundada riigiidentiteeti, vaid kodanikuidentiteeti? Miks eesti keele oskajate arv kasvab oodatust visamalt? Miks Venemaa televisiooni vaatamine ei tähenda tingimata nn ajupesu? Diskussiooni raamistavad seosed kommunikatsiooni, ühiskonna ja kultuuri teoreetiliste käsitluste ning Eestis ja mujal tehtud empiiriliste uurimuste tulemustega. Professor Triin Vihalemm lõpetas 1991. aastal Tartu ülikoolis ajakirjanduse eriala cum laude ning 1993. aastal samas sotsioloogia magistrantuuri. Sel ajal kujunes välja tema üks põhilisi uurimishuvisid - rahvussuhted ja kollektiivne identiteet. Väitekirjaga "Formation of Collective Identity among Russophone Population of Estonia" kaitses ta 1999. aastal Tartu ülikoolis doktorikraadi ning alustas õppejõu ja teadlase karjääri ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis. Ta on nõustanud avaliku ja kolmanda sektori organisatsioone lõimumispoliitika vallas ning paljudes kommunikatsiooni ja uuringutega seonduvates küsimustes. Professor Vihalemma olulised uurimissuunad on ka keel enamuse-vähemuse suhete meediumina, siirdeühiskond kui eripärane kultuurilis-kommunikatiivne kontekst, identiteediloome praktikad tarbijakultuuris, meedias jms. Praegu on professor Vihalemmal muu hulgas käsil grandiprojekt, kus eesmärk on uurida kollektiivseid identiteete kui olulist ühiskonna jätkusuutlikkuse ressurssi Eestis majanduskriisi ja kaasneva ühiskondliku pinge kontekstis. Empiiriliste uuringute objekt on etniline identiteet, mis on Eesti elanike kollektiivses enesemääratluses kesksel positsioonil. Triin Vihalemm valiti kommunikatsiooniuuringute professoriks 2011. aastal.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/1077385