prof Kulno Türgi Inauguratsiooniloeng: "Õpetajate töösoorituse juhtimine - õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise probleemid ja võimalused Eestis"

Video by: UTTV 15.12.2011 24458 views Economics


Inauguratsiooniloengus "Õpetajate töösoorituse juhtimine - õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise probleemid ja võimalused Eestis" tuleb juttu üldhariduskoolide õpetajate töösoorituse juhtimisest õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise kontekstis. Õpetajate töösoorituse juhtimine, sh õpetajate töösoorituse hindamine ja tulemustasustamine on muutunud aktuaalsemaks nii rahvusvahelises kontekstis kui ka Eestis. Loengus käsitletakse õpetajate töösoorituse hindamise ja töötasustamise iseärasusi ja hindamiskriteeriume ning tehakse ettepanekuid selle arendamiseks. Õpetajate töösoorituse juhtimise metoodika väljatöötamine ja rakendamine võimaldab tõhustada ka üldhariduskoolide juhtimist. Uuringu käigus koostati ja korraldati aastail 2009-2011 ankeetküsitlus üle kolmesaja üldhariduskooli juhi ning ligi 2300 õpetajaga ning korraldati spetsiaalsed juhtumiuuringud. Õpetajate töötasustamisel tuleb suurendada tulemustasustamise rolli, milleks on vaja eraldada koolidele lisaraha ja suurendada koolide võimalusi õpetajate palkade diferentseerimisel olenevalt nende töötulemustest. Õpetajate tulemustasustamise eelduseks on õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise näitajate väljatöötamine ning vastavate süsteemide väljakujundamine kooli sisehindamise raames. Õpetajate töösoorituse hindamisel rakendatavad näitajad tuleb tihedamalt siduda kooli õppe- ja kasvatustöö eesmärkidega ning vastavate näitajate väljatöötamine peab toimuma koolijuhtide ja õpetajate tihedas koostöös. Professor Kulno Türk lõpetas Tartu riikliku ülikooli majandusteaduskonna 1977. aastal ning kaitses 1985. aastal Leningradi finantsmajanduse instituudis majandusteaduste kandidaadi kraadi töö-ökonoomika erialal. Seejärel on ta töötanud käesoleva ajani Tartu ülikooli majandusteaduskonnas. 2011. aasta juunis valiti ta Tartu ülikooli personalijuhtimise professoriks. Kulno Türgi uurimisvaldkonnad on inimressursi juhtimine, eestvedamine ja organisatsioonide majanduse ümberstruktureerimine. Ta on avaldanud üle 160 publikatsiooni, sh kümme originaalõpikut juhtimise, inimressursi juhtimise ja eestvedamise valdkonnas. Tema artiklid on ilmunud ajakirjades Journal of the Humanities and Social Sciences, Baltic Journal of Management, Journal of Higher Education Policy and Management, The Business Review Cambridge jm.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/1096556