Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Eriolukorra argikogemus: hoiakud ja toimetulekustrateegiad. Leena Kurvet-Käosaar, kultuuriteooria dotsent

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 13263 views


Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
 

Ettekanne põhineb eriolukorra päevikutel, mis laekusid Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Ühenduse Eesti Elulood kogumisaktsiooni tulemusena. Päevikutes vahendatu põhjal käsitlen eriolukorraaegse argikogemuse erinevaid aspekte, sh töö- ja pereelu ümberkorraldamise vajadust ja viise, eriolukorrast tulenevaid probleeme ja nendega hakkamasaamise viise, eriolukorda puudutavaid hinnanguid riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil, aga ka suhestumist laiemalt üleilmse pandeemiaolukorraga. Eraldi keskendub ettekanne päevikutes esiletulevale sotsiaalse isolatsiooni problemaatikale


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/